RODO

Klauzula informacyjna

Spełniając obowiązek informacyjny, który wynika z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  • administratorem danych osobowych jest Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla dziewcząt im. Bł. Marii Karłowskiej z siedzibą w Pniewitem, Pniewite 84, 86-230 Lisewo, reprezentowana przez Dyrektora Placówki;
  • inspektorem ochrony danych osobowych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej dla dziewcząt im. Bł. Marii Karłowskiej w Pniewitem jest Paweł Kłos, e-mail: pawelk1994@wp.pl, inspektor ochrony danych jest właściwy do zgłaszania uwag dotyczących ochrony danych osobowych;
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych placówki, opieki oraz wychowaniu dzieci i młodzieży umieszczonej w placówce, na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz udzielonych zgód;
  • odbiorcą danych osobowych będą pracownicy oraz podmioty współpracujące z Administratorem, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia danych, jeżeli będzie to niezbędne do wypełnienia celów prawnie oraz faktycznie uzasadnionych;
  • dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalany przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi Administratora Danych;
  • istnieje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.